Verslag Algemene Ledenvergadering KV BMC
seizoen 2016/2017

Gehouden op 8 januari 2018.

Opening
Vice voorzitter Diederik opent de 52ste ledenvergadering van korfbalvereniging BMC.

We nemen 1 minuut stilte in acht voor Brigitte Patings en Ella Sparidans.

Mededelingen
De presentielijst wordt rondgedeeld zodat de aanwezigen kunnen tekenen.
Bedankt voor jullie aanwezigheid (43): we zijn blij ook nieuwe gezichten te zien.
Het verslag van de ALV seizoen 2015-2016 wordt goedgekeurd met dank aan de samensteller. Vice voorzitter en secretaris hebben het verslag reeds getekend.

Seizoen 2016/2017
In een diagram zijn de wedstrijdresultaten duidelijk te zien: 144 gewonnen, 138 verloren en 25 gelijk. Ook willen we de succes van het afgelopen jaar graag even benoemen:
Start Kangoeroeklup: binnen een half jaar gegroeid naar 8 leden. Het is goed om te zien met hoeveel enthousiasme deze groep wekelijks traint.
Livegang nieuwe site. Hans heeft nog enkele opmerkingen, maar zal dit met Claire bespreken.
Onthulling Frans Bissels terras.
Succes en soepele verloop van de Paasactie.
Speciale dank voor onze actieve jeugdcommissie. Ook al is de opkomst niet altijd even hoog, het wordt altijd heel enthousiast ontvangen.
Gestart met pilot KNKV: komen we later nog op terug.

Financieel verslag 2016/2017
Begroting
Penningmeester geeft een toelichting op de begroting en verklaart de verschillen.
We hebben het jaar positief afgesloten, dit komt mede door goed en slim om te gaan met de veldaanpassingen van het afgelopen jaar. Er komen nog een paar verrekeningen, maar het feit blijft dat we een ontzettend gezonde vereniging zijn. Dit geld willen we graag inzetten om de club weer te laten bloeien. Op welke fronten we dit uit gaan geven, zal het komende seizoen duidelijk worden.
Bondsafdracht (23%) en zaalhuur (17%) zijn de hoogte uitgavenposten
Meer aandacht voor de post Energie.
1.Leden moeten zich er meer bewust van zijn. Een uur de lampen op het veld aan laten staan kost bv al 20 euro.
2.Mogelijkheden bij de gemeente onderzoeken (subsidiebronnen / groene energie)

Verslag kascontrolecommissie
Marjo van Gogh en Mirjam Wagenaars hebben de kascontrole samen met Diederik uitgevoerd. De dames hebben de penningmeester decharge verleend voor het seizoen 2016/2017. Iris Tibosch neemt deze taak van Marjo over. Mirjam zal nog een jaar de controle uitvoeren.

Mededelingen
Het afgelopen seizoen hebben we een nieuwe trend gesignaleerd: leden zeggen halverwege het seizoen op. Buiten het feit dat er al betaald is voor een compleet jaar, laten meerdere leden hun team in de steek. Hier zijn meerdere gesprekken over gevoerd. We hopen dat dit het komende seizoen niet meer voor gaat komen en zullen sterk uitdragen dat korfbal een teamsport is en daar bepaalde verantwoordelijkheden bij komen kijken.
Per 1 september 2018 zijn de A jeugd en senioren verplicht het spelregelbewijs te halen. We organiseren een avond in ons clubhuis om dit samen online te maken.
Tweede helft buitencompetitie zal Theo een scheidsrechterscursus verzorgen zodat met name de jeugd zekerder in het veld staan. Wanneer leden een cursus via de bond willen volgen, staan we hier ook open voor.

Pilot verenigingsondersteuning
We zijn als bestuur het afgelopen jaar in samenwerking met het KNKV druk bezig geweest met de toekomst van onze club. De drie speerpunten zijn ledenwerving (en behoud), vrijwilligers en de visie van de club:

We gaan onderzoeken of er andere vormen van korfbal zijn zodat meer mensen toch lid kunnen blijven zoals een team een half seizoen opgeven (bijvoorbeeld alleen in de zaal), 4 x4 gaan spelen (waar ook een ander contributiebedrag aan hangt) of wellicht een andere doelgroep die we iets kunnen bieden (denk aan ouderen).
We hebben een beter beeld van onze regio; waar potentiele leden die bij onze vereniging passen wonen. We hebben allerlei ideeën om deze groep te benaderen. Ons doel is om een commissie ledenwerving op te richten die in de praktijk hiermee aan de slag gaan.
De meningen zijn verdeeld of we hechte teams wel of niet uit elkaar moeten halen. Soms is het noodzakelijk omdat we anders geen volledige teams kunnen samenstellen. Kritisch kijken, maar wellicht praten we misschien ook te veel. Leden die we overhalen om te blijven spelen, stoppen een volgend seizoen waarschijnlijk toch.
Vrijwilligers: we hebben een belronde gehouden en zo een beter beeld van wat onze leden eventueel zouden willen oppakken en wat zou passen. Jose kan gerichter mensen benaderen voor bar/schoonmaak. Maar de wens van het bestuur is om hier structureel mee aan de slag te gaan en deze info up to date te houden.

Samenwerking VV BMC
Marjo en Claire hebben het afgelopen seizoen een begin gemaakt om deze samenwerking op te zoeken. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd om in eerste instantie te kijken hoe de jeugd bepaalde activiteiten gezamenlijk kan doen. Positief ontvangen. Dit gaan we komend seizoen uitbreiden, want hoe zonde is het bijvoorbeeld als we 2 seizoen afsluitingen vlak na elkaar organiseren? Als we op sociaal vlak een goede band hebben, kunnen we stap voor stap bekijken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. Ons doel is om er als vereniging meer uit te halen zoals zusjes van voetballers die zo eerder in aanraking komen met het korfbal. En wellicht kunnen we het gemengd korfbal weer op poten zetten. Alle aanwezigen staan positief tegenover de samenwerking en mogelijke uitbreiding ervan.

Vacatures
Het bestuur wil heel duidelijk maken dat we hulp nodig hebben om de plannen te realiseren. We zijn heel blij met de komst van Jessy die Luuk zal opvolgen. Applaus! Maar dan zijn we er nog niet. De meeste prioriteit ligt nu bij ledenwerving, coördinatie vrijwilligers en jeugd coördinator. Er zijn al een paar mensen die te kennen hebben gegeven wat te willen doen. We zullen deze mensen z.s.m. benaderen om te bespreken wat haalbaar en wenselijk is.

Eindelijk hebben we een nieuwe voorzitter: Diederik! Hij zal zijn functie als penningmeester officieel moeten laten gaan, maar dat wordt opgelost. We houden de leden op de hoogte.

Jubilarissen
Marjo van Gogh (41 jaar), Jose Verhagen (40 jaar) en Luuk Wargers (12,5 jaar). Luuk is niet aanwezig, maar Marjo en Jose krijgen een leuke attentie overhandigd door onze nieuwe voorzitter.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden voor ieders inbreng. Reacties op de notulen uiterlijk 31 maart 2018 naar Diederik: dtibosch@hotmail.com

CategoryVan het bestuur
Lees hier onze: Statuten of ons Huisregelement

Ontwerp: BigBird, creative studio / Realisatie: DeeWeeDee